Wat is de campus?

De campus is hét regionale knooppunt  in Drenthe, waar kennis onderwijs en bedrijvigheid samenkomen en richting geven aan een slimme en duurzame toekomst voor een vitale regio. De campus stelt bedrijven in staat om veilig kennis te delen met elkaar en met kennisinstellingen en samen te ontwikkelen. Door samen te werken vanuit één gezamenlijke innovatieagenda wordt focus en slagkracht gegeven aan economische ontwikkeling in de regio.

De campus kent een fysiek trefpunt in het te ontwikkelen Innovatiecentrum in Emmen. Deze locatie wordt voorbereid als een hybride faciliteit voor activiteiten op het snijvlak van kennis en ondernemerschap. Ook de onderwijslocaties van NHL Stenden Hogeschool en Drenthe College en de fysieke plekken waar industrie en zorg geconcentreerd zijn maken deel uit van de Campus. Mede door de fysieke aantrekkingskracht, het gebruik van de groene omgeving en de goede voorzieningen is de campus een plek die inspireert en uitdaagt, die aantrekt en verleidt om er te blijven en terug te komen.

De campus wordt vormgegeven door het bedrijfsleven, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Drenthe College, gemeente Emmen en de provincie Drenthe, met de Universiteit van het Noorden als katalysator.

Doel

Wat willen we bereiken?

We willen een schaalsprong realiseren door het vergroten van de aantrekkingskracht van de regio Zuid- en Oost Drenthe op studenten, kenniswerkers en bedrijven.

Door innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen willen we invulling geven aan een vitale regio. Een regio waarin betekenisvol wordt ondernomen, met oog voor de mens en de fysieke ruimte en met het geluk en welzijn van mensen als drijvende kracht. Zowel in de nabije omgeving als door oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke opgaven.

We willen een duurzame samenwerking realiseren tussen regionale en lokale overheden, onderwijs en bedrijfsleven.

Waar gaat de campus over?

Thema’s & Sectoren

Met de campus bouwen we aan een vitale regio. Dit doen we door te werken aan de thema’s “Smart & Circular”. ‘Smart’ gaat over het toepassen van technologieën voor slimme systemen en materialen. ‘Circular’ gaat over het realiseren van een circulaire economie, waarin geen afval meer bestaat en grondstoffen hernieuwbaar zijn. Een circulaire economie gaat naast slimmere grondstoffen ook over duurzame energie, behoud van cultuur, biodiversiteit en welzijn. Deze twee thema’s richten we op de voor de regio belangrijke sectoren: Chemie, Maakindustrie, Welzijn & Zorg en Energie. Op de snijvlakken van deze matrix liggen de vraagstukken uit de praktijk, waaraan we invulling geven met het bedrijfsleven en (regionale) partners.

Programmalijnen Wat doet de campus? De campus bundelt kennis in de regio Zuid- en Oost- Drenthe, Noord-Nederland en de grensregio met Duitsland vanuit één gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling van een vitale regio. Hiervoor wordt gewerkt aan vier programmalijnen: - Kennisontwikkeling, Valorisatie en Ondernemerschap - Versterken onderwijspropositie - Positionering, profilering en branding - Fysieke randvoorwaarden

Webinar 30 juni